Ž Á D O S T   O   V Y D Á N Í

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Žadatel

Jméno, příjmení A TITUL

(obchodní jméno, PRÁVNÍ FORMA)

Adresa - ulice

Č.P./Č.OR.

OBEC 

DODACÍ POŠTA 

PSČ 

KONTAKT 

E-MAIL 

Telefon 

 

                                     projektant - vyplňte pouze, pokud se liší od žadatele

Jméno, příjmení A TITUL

(obchodní jméno, PRÁVNÍ FORMA)

Adresa - ulice

Č.P./Č.OR.

OBEC 

DODACÍ POŠTA 

PSČ 

KONTAKT 

E-MAIL 

Telefon 

 

                                     investor - vyplňte pouze, pokud se liší od žadatele

Jméno, příjmení A TITUL

(obchodní jméno, PRÁVNÍ FORMA)

Adresa - ulice

Č.P./Č.OR.

OBEC 

DODACÍ POŠTA 

PSČ 

KONTAKT 

E-MAIL 

Telefon 

 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

NÁZEV STAVBY 

MÍSTO STAVBY (OBEC, ULICE, ČÍSLO)

PARCELNÍ ČÍSLO 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

v rámci stavby dojde k NOVÉMU napojení na                       - správné označte

veřejný vodovod

ANO

NE

veřejnou kanalizaci

ANO

NE

stupeň připravované projektové dokumentace      

 

Příloha žádosti:

Přehledná situace (mapa) zájmového území stavby a snímek katastrální mapy s vyznačením místa stavby.

 

Žadatel se zavazuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné, a že nebude poskytnuté informace a data neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, či půjčovat bez souhlasu poskytovatele.

 

ZPRACOVANÉ VYJÁDŘENÍ ZASLAT POŠTOU / OSOBNĚ VYZVEDNOUT


 

V Klatovech dne 19.7.2024